E aha te Here ? (Qu’est ce que l’Amour?)

 

Teie ïa te aura’a i hōro’ahia mai e te Fare Vāna’a 

(Voici la définition donnée par l’Académie Tahitienne):

«  HERE adj.très cher, aimé.

'Ua 'ape'ehia 'oia e tōna tāvini here.

‘Il était accompagné de son serviteur bien aimé.’

n.c.

1 amour.

E here rahi tō'u ia 'oe.

(2 Sam. 1/26)‘J'avais un grand amour pour toi.’

2préféré, bien-aimé, chéri.

E a'u mau here ē, e aroha tātou ia tātou iho.

(1 Ioa. 4/7)

‘Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres.’

v.t.aimer.

 

Ce mot a tendance à supplanter aroha et hina'aro dans le sens de “aimer”.

'O tei here i tana ra taeae tē ti'a ra ïa i roto i te māramarama.

(1 Ioa. 2/10 -version Mgr Hermel) ‘Celui qui aime son frère se tient dans la lumière.’

'Ua 'imi au iāna i tei herehia e ta'u 'ā'au.(Sire 3/1) ‘J'ai cherché celui que mon cœur aime.’

- Cf. arohaau (2), hina'aro »

 

ʼE nō reira, teie mai te tahi mau ʼīrava o tā ʼoutou e nehenehe e parau i ni’a ïa i te parau o te Here

(Et pour cela, voici quelques phrases que vous pourriez dire au sujet de l’amour.) :

- Tē here nei au iā ʼoe, ʼaore rā, ʼUa here au iā ʼoe. (Je t’aime.)

-ʼO ʼoe tā’u i here ʼe e here ā vau iā ʼoe e a muri noa atu. (Tu es mon amour et je t’aimerai pour toujours.)

- Tē ʼōtu’itu’i nei tō’u māfatu ʼia hi’o ana’e au iā ʼoe. (Mon coeur palpite lorsque je te regarde.)

- Ra’ituata’a tō’u here iā ʼoe. (Vaste est mon Amour pour toi)

- ʼO ʼoe tā’u i here. (C’est toi que j’aime.)

- ʼO ʼoe tei mā’itihia e tō’u ʼā’au. (C’est toi que mon coeur a choisi.)

 

Cf : http://www.farevanaa.pf/dictionnaire.php

J'aime
J'aime
Joyeux
J'adore
En colère
Wouah
Triste
[estimation_form form_id="1" popup="true"]
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START