"REO MĀ'OHI"

E aha teie vevo, teie muhu e turori nei iā'u,

E turori nei i tō'u fa'aeara'a, e fa'auru nei i tō'u 'ā'au.

E veve iti ē, 'a piri mai, āra'a mai i tō upo'o, ha'apūai i te 

parau,

E aha tā 'oe e ta'o na, tē rūrū nei 'oe ? E hara ānei tā 'oe ?


E 'aivāna'a nui ē, fa'a'ore mai i tā mātou hara nō te 

fa'aahoahora'a atu

I tā 'oe na mātutura'a, e riro ïa te pe'ara'a i teie mū 'ei 

papavahara'a.

Eie te mau ihi veu-'ē 'ua tae mai, 'ua uruhia i te nounou 

atura,

Nō te ha'api'i mai i tō tātou reo, tō tātou orara'a-tupu, tā 

tātou ha'apa'ora'a.


E nēneva iti ē, 'a ara, 'eiaha e fa'ao'ō'o mai i teie rū'au,

E 'ohipa ha'avarevare tō'u matahiti, i te fa'arohi mai 'aore ā

i tape te tau

Nō te hō'ē nūna'a i te fānau fa'ahou, i te fa'arohi mai 

mūta'a iho.

E tau maoro tō tātou moera'a, e nui ato'a rā ïa tō tātou 

fa'aro'o.


Inaha, teie mau ta'ata i ha'a iho nei nō te ha'amou iā tātou

Eie e ho'i pahutini mai nei nō te ha'api'i iā tātou.

E aha atura ïa te ha'a a te nūna'a i teie mau peu ?

'O te mū noa teie o tā'u e fa'aro'o nei, 'ua 'ī roa paha 

tōna vaha ?


I ora maoro ai au ra, nō te hi'o ïa i teie ha'amā ?

Nō te māta'ita'i ïa i te pohe o teie iho i hō mai nō'u i te 

ora ?

'Oia teie reo i vai-ora māite mai nā roto mai i te māere 

mau,

'A ha'amou atu, 'a fa'a'ahuhia mai i te 'ahu 'ē atu !


E taime au, 'a haere, 'eiaha e mata'u, 'ua mau-ti'a 

tā'u ti'aturira'a.

E ti'a mai te mau pu'e-ta'ata, 'eiaha e tīa'i i tō rātou 'iriā,

'A horo 'a parau atu i teie (mau) feiā veve i ha'apae-'ē atu

'A ara, 'eiaha e tū'ī atu iāna, e mea tapu !


PEHEPEHE TUTAVA, RUI A MAPUHI, 1993 (huru pāpa'ira'a a Fare Vāna'a)
"Lever de pierre" TESTEGUIDE Simone.
"LA GASTRONOMIE CHINOISE HAKKA - 客家"" "吃饭- Chī fàn...
学 客家 Hok hakka - Te reo 'e te ihotumu tinitō hakka...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://traductiontahitien.com/

Actualités à Mangareva

[estimation_form form_id="1" popup="true"]