"REO MĀ'OHI"

E aha teie vevo, teie muhu e turori nei iā'u, E turori nei i tō'u fa'aeara'a, e fa'auru nei i tō'u 'ā'au. E veve iti ē, 'a piri mai, āra'a mai i tō upo'o, ha'apūai i te  parau, E aha tā 'oe e ta'o na, tē rūrū nei 'oe ? E hara ānei tā 'oe ? E 'aivāna'a nui ē, fa'a'ore mai i tā mātou hara nō te  fa'aahoahora'a atu I tā 'oe na mātutura'a, e ...
Lire la suite
  4621 lectures
  0 commentaires
4621 lectures
0 commentaires

Tō 'oe fenua - Turo Raapoto

Bora bora
Tō 'oe fenua E tā'u tamahine, e tā'u tamaiti'A hi'o i ni'a, a hi'o i raro,'a hi'o i tai, 'a hi'o i uta,'a hi'o i te hitira'a o te rā,'a hi'o i te topara'a o te rā,Erā tō 'oe fenua. Nā tō 'oe tupuna i vai iho mai na 'oe.Turo Raapoto Voir cette publication sur Instagram Poème de TURO RAAPOTO, grand défenseur du Reo Ma'ohi 🇵...
Lire la suite
  8909 lectures
  1 commentaire
8909 lectures
1 commentaire

Actualités à Mangareva

[estimation_form form_id="1" popup="true"]
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START